ZINNIG BV - KBO-nr. 0685.882.545

Privacy policy van ZINNIG

Deze privacy policy legt de verwerking van je persoonsgegevens uit als een onderdeel van je gebruik van onze website en de diensten die daarmee verband houden. Door het gebruik erken je dat je deze policy zorgvuldig hebt gelezen én dat je hiermee zonder voorbehoud instemt. 

ZINNIG bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kun je terecht bij Hilde Neven en Evi Maquoi via dubbel@zinnig.be.  

Waarom verwerken we je gegevens?

ZINNIG bv verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). In principe verkrijgen we deze persoongegevens rechtstreeks van jou.

Met wie delen we je gegevens?

Zonder uitdrukkelijke toestemming delen we je persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met derden als die niet vereist is om bepaalde diensten te verlenen.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen je persoonsgegevens enkel worden gedeeld met andere vennootschappen (van de groep ZINNIG bv) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ZINNIG bv verbonden zijn of met enige andere partner van ZINNIG bv.  

ZINNIG bv garandeert in ieder geval dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer bewaren we gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Wat zijn jouw rechten?

Als klant heb je op elk moment recht op inzage van je persoonsgegevens en kun je deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heb je als klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en digitaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kun je een e-mail verzenden naar het volgende e-mailadres: dubbel@zinnig.be. 

Wat als je geen direct marketing wil?

Als klant heb je het recht om je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Wat als je een klacht hebt?

Als klant beschik je over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, foto’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ZINNIG bv of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

ZINNIG bv levert grote inspanningen om de informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ZINNIG bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ZINNIG bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kun je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan op elk moment zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ZINNIG bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

ZINNIG kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ZINNIG bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Laatst bijgewerkt: 10/06/2020

Deze website is eigendom van ZINNIG bv

Leopoldplein 10/8 – 3500 Hasselt

+32 (0)496 37 45 27

dubbel@zinnig.be 

BTW BE 0685.882.545