ZINNIG BV - KBO-nr. 0685.882.545

Algemene voorwaarden

JURIDISCHE VERHOUDING
Enkel deze Voorwaarden en de Offerte(s) beheersen de contractuele relatie tussen Zinnig en de KLANT (hierna ook ‘Contract’) m.b.t. de activiteiten van Zinnig, zijnde: copywriting. Naar de verwezenlijkingen van deze activiteiten wordt hierna verwezen als de ‘Werken’.
Het Contract komt tot stand vanaf aanvaarding van de Offerte(s) door de KLANT. Hierdoor erkent de KLANT zowel deze Voorwaarden als de Offerte(s) grondig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en tevens voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp van de Offerte(s). Eventuele factuurvoorwaarden van de KLANT gelden in geen enkel geval, zelfs niet bij gebruik van bestelformulieren van de KLANT, ook niet aanvullend.

UITVOERING
Zinnig verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten, handelt binnen de overeengekomen opdracht artistiek vrij en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’). Alle eventuele adviezen worden vrijblijvend verstrekt.
Zinnig levert de tekstontwerpen per e-mail aan met het oog op controle, nazicht en bespreking, waarbij de KLANT elk ontwerp grondig controleert en zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen zijn opmerkingen, bedenkingen of akkoord zal meedelen per e-mail. Telkens is er één correctieronde per tekstontwerp inbegrepen in de overeengekomen prijs. Tenzij anders overeengekomen. Bijkomende correcties worden beschouwd als meerwerken. Fundamentele wijzigingen naar inhoud en stijl ten opzichte van de oorspronkelijke briefing worden tevens als meerwerken aanzien. Gedurende de correctieperiode is het de KLANT niet toegestaan om het opgeleverde te gebruiken voor productieve of operationele doeleinden.
Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Zinnig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.
De KLANT bezorgt Zinnig in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden door Zinnig voor het uitvoeren van het Contract. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Zinnig zijn verstrekt, heeft Zinnig het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de KLANT te factureren. De KLANT is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de KLANT bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele eigendoms)rechten.
Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Zinnig behoudt zich in dergelijk geval het recht voor te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.
Zinnig heeft het recht een beroep te doen op onderaannemers.

KLACHTEN
Elke klacht dient binnen de acht (8) kalenderdagen per aangetekende brief te worden meegedeeld nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.
Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.
In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig werden gemeld, heeft Zinnig de keuze de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.
Elke vordering in rechte dient door de KLANT, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.
Zinnig zal in het kader van de uitvoering van het Contract optreden als de verantwoordelijke voor de verwerking van de volgende persoonsgegevens van de KLANT nodig voor het klantenbeheer, meer bepaald: voornaam, naam, e-mailadres en GSM-nummer van de contactpersoon. Tevens zullen deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van commerciële informatie m.b.t. diensten of producten die in de lijn liggen van de Offerte(s). Ze zullen door Zinnig voor geen enkel ander doel gebruikt worden noch gedeeld worden met derde partijen. Zinnig zal deze persoonsgegevens behandelen als vertrouwelijke informatie. De KLANT heeft steeds het recht op inzage of op rectificatie. De KLANT kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De gegevens van de KLANT worden bijgehouden zolang noodzakelijk voor de uitvoering van het Contract of voor naleving van de wettelijke verplichtingen, o.a. boekhoudkundige verplichtingen.
Elke partij neemt de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet – en regelgeving worden verwerkt en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging worden beschermd.

INTELLECTUELE EIGENDOM
De levering/uitvoering van de Werken strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. Zinnig is en blijft de eigenaar van het Werk, waarbij Zinnig als rechthoudende auteur wordt vermeld als volgt: “© Zinnig”. De KLANT verkrijgt in ruil voor de betaalde vergoeding een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht m.b.t. de geleverde Werken voor de overeengekomen doelstelling, duurtijd en reikwijdte. Is er omtrent de doelstelling niets schriftelijk vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik als de overeengekomen gebruikswijze. Tenzij anders overeengekomen mag de KLANT de Werken enkel gebruiken ten behoeve van zijn eigen onderneming.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoort het niet tot de opdracht van Zinnig om onderzoek uit te voeren naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de uitvoering van het Contract.

PRIJS
De prijzen voor het Werk worden bepaald in de Offerte(s). De opgegeven prijzen zijn vermeld in euro, exclusief BTW en gelden enkel voor de betreffende opdracht, niet voor eventuele gelijkaardige toekomstige opdrachten.
De overeengekomen prijzen worden periodiek gefactureerd. Alle betalingsverplichtingen zijn niet-annuleerbaar en betaalde bedragen worden niet terugbetaald.
De prijzen in de Offerte(s) zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten.
Alle werken die niet voorzien zijn in de Offerte(s) en in samenspraak werden uitgevoerd door Zinnig worden aanzien als meerwerk en worden afgerekend aan een regieprijs, zoals op dat moment gangbaar.

FACTUURVOORWAARDEN
Alle facturen van Zinnig zijn verschuldigd binnen de vijftien (15) kalenderdagen, en een factuur wordt met akkoord van de KLANT elektronisch (per e-mail) verzonden.
Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld door de wetgever in het kader van de vigerende wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Zinnig het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling.
De KLANT dient de facturen van Zinnig, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

AANSPRAKELIJKHEID
Zinnig kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten wanneer het ontwerp voorafgaand door de KLANT werd goedgekeurd.
Ingeval van een fout is Zinnig vooreerst en enkel gehouden tot herstel in natura, nl. tot het opnieuw uitvoeren van de toevertrouwde opdracht.
Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn bedraagt de schadevergoeding waartoe Zinnig kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50 % van de betreffende factuurwaarde per nadelig feit, waarbij een reeks gebeurtenissen die voortvloeien uit datzelfde feit of die logisch met elkaar verband houden beschouwd worden als één en hetzelfde nadelige feit. In geval de KLANT aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is de KLANT niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.
Zinnig zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving, verlies van reputatie of cliënteel of schade aan derden.
Zinnig is niet aansprakelijk voor de handelingen of voor het nalaten te handelen van derden waarmee wordt samengewerkt of voor de prestaties geleverd door derden, waarop Zinnig een beroep doet. Voor wat betreft de producten en/of diensten van derde leveranciers, aanvaardt de KLANT dat de aansprakelijkheid van Zinnig overeenkomt in de mate (zo uitgebreid en zo beperkt) dat de derde leveranciers hiervoor hun aansprakelijkheid aanvaarden.

SLOTBEPALINGEN
Het Contract omvat de volledige overeenkomst met betrekking tot het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.
De hiërarchie tussen de toepasselijke afspraken geldt als volgt (in volgorde van belangrijkheid): ondertekende Offerte(s), Algemene Voorwaarden Zinnig.
Partijen verbinden zich ertoe om correcte en volledige contactgegevens te verstrekken en wijzigingen hierin aan elkaar door te geven, uiterlijk binnen de vijftien (15) kalenderdagen na zulk een wijziging.
Zinnig is – in tegenstelling tot de KLANT – gerechtigd om rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder toestemming van de KLANT.
Zo enige bepaling van dit Contract door een rechtbank, of een ander bevoegd orgaan nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dit in het geheel, of ten dele, zal deze overeenkomst verder blijven bestaan, voor de andere bepalingen hiervan en het resterende gedeelte van de bedoelde bepalingen. Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partij.
Een eventueel in gebreke blijven van Zinnig om de uitvoering te eisen van de bepalingen van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
In geval van geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, zijn enkel de rechtbanken van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd, met uitsluiting van de vraagstukken die betrekking hebben op de intellectuele eigendom die onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. Enkel het Belgisch recht is hierbij van toepassing.
Zinnig is gerechtigd om:
deze algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen; deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten vanaf dertig (30) dagen na schriftelijke mededeling van de nieuwe algemene Voorwaarden;
in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de KLANT als een referentie;
het Werk te signeren en/of de naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, beeld of op een aankondiging of titelrol die betrekking heeft op een Werk.

Versie 18/01/2018